Política de Privacitat

El responsable de les dades de caràcter personal recollides en el lloc www.clinicaferransola.com és OPTIMUS CLÍNICS, SL, en endavant CLÍNICA FERRAN SOLÀ, amb CIF B43947522 i domicili social a PLAÇA JACINT VERDAGUER, 9, 8 – altell 43003 TARRAGONA (Tarragona) i també amb domicili a Lleida, Plaça Ricard Vinyes, 8, telèfon de contacte 673 190 693 i correu electrònic info@clinicaferransola.com.

CLÍNICA FERRAN SOLÀ té implementades les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal recollides, tractant-les de manera lícita, lleial i transparent en relació a l’interessat i adequades, pertinents i limitades en relació a les finalitats per a les quals són tractades, donant així compliment a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, reflectida en el Reglament Europeu (UE) 2016/679, de 27 d’abril, (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, a la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD) i a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE).

Les dades recollides en el lloc clinicaferransola.com seran tractades en el corresponent fitxer de clients de CLÍNICA FERRAN SOLÀ de conformitat a l’establert a la normativa esmentada anteriorment. El lloc www.clinicaferransola.com només recull les dades de caràcter identificatiu i/o de contacte dels seus usuaris/es que siguin necessàries per poder atendre les consultes, peticions d’informació o de contacte realitzades pel usuaris.

La finalitat del tractament de les dades recollides a través dels diferents formularis o registres d’aquest lloc web és atendre les peticions d’informació o consultes realitzades pels usuaris, realitzar les gestions comercials i administratives necessàries per a la prestació dels serveis que ofereix CLÍNICA FERRAN SOLÀ i enviar als usuaris/es informació, publicitat i promocions dels serveis que siguin del seu interès.

El tractament de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari/a sempre requerirà el consentiment previ i explícit d’aquest/a a través dels formularis de contacte o de registre, legitimant així a CLÍNICA FERRAN SOLÀ a tractar les seves dades d’acord amb les finalitats descrites al paràgraf anterior. En cas que l’usuari/a no doni el seu consentiment, CLÍNICA FERRAN SOLÀ no podrà tractar les seves dades i en conseqüència no podrà oferir-li els seus serveis ni atendre les seves peticions d’informació o consulta.

És necessari que l’usuari/a faciliti les dades indicades del qüestionari de contacte per a què CLÍNICA FERRAN SOLÀ pugui atendre la seva sol·licitud d’informació. En cas de no fer-ho, no serà possible respondre la seva petició. Tanmateix, l’usuari/a ha de garantir que les dades facilitades són verídiques i exactes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació o actualització.

CLÍNICA FERRAN SOLÀ l’informa que disposa de Delegat de Protecció de Dades i li facilita les seves dades de contacte: Núria Badia Caberol · mail: nbc.dpd@gmail.com.

CLÍNICA FERRAN SOLÀ conservarà les dades de caràcter personal mentre existeixi un interès mutu amb l’usuari/a i no més temps del necessari per a mantenir la finalitat del tractament (mentre existeixi una relació comercial) o mentre així ho requereixi qualsevol obligació legal que li sigui inherent (obligació fiscal i comptable, mínim 6 anys). Quan el manteniment de les dades ja no sigui necessari per al compliment de la finalitat per la qual van ser recollides, se suprimiran amb les mesures de seguretat adients per garantir la seva pseudonimització o destrucció.

CLÍNICA FERRAN SOLÀ cedirà les dades a AGRUPACIÓ PLÀSTICA I ESTÈTICA, SL (B62161658) empresa del mateix representant que OPTIMUS CLÍNICS, SL i que presta determinats tractaments i serveis mèdics a OPTIMUS CLÍNICS, SL amb la marca comercial CLÍNICA FERRAN SOLÀ. Se cediran també quan correspongui per al compliment de les obligacions legals que se’n derivin o quan la prestació d’algun servei impliqués la necessitat d’una relació contractual amb un tercer. No s’elaboren perfils ni es fan transferències internacionals de dades.

L’usuari/a té dret d’accés (conèixer si tractem les seves dades i com ho fem), rectificació (corregir les dades inexactes i/o incomplertes que tractem), portabilitat (podem transmetre les seves dades a un altre Responsable o al mateix interessat) i supressió de les seves dades (suprimir les dades que tractem sempre i quan no existeixi cap obligació legal que ho impedeixi) així com també té dret a la limitació (limitació temporal del tractament que fem amb les dades) i oposició al seu tractament (cancel·lació definitiva del tractament). L’usuari/a podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment i també té dret a interposar una reclamació davant de l’autoritat de control (aepd.es) si creu que el tractament de les seves dades no s’ajusta a la normativa.

Per exercir els seus drets, l’usuari/a haurà de remetre una sol·licitud per escrit indicant quin dret vol exercir i adjuntant, sempre, una fotocòpia del seu DNI. Podrà enviar la sol·licitud per correu postal a CLÍNICA FERRAN SOLÀ , Plaça Jacint Verdaguer, 9 · Tarragona (43003) o l’adreça de la clínica a Lleida, Plaça Ricard Vinyes, 8, · Lleida (25006) o bé per correu electrònic a info@clinicaferransola.com.